Proszę o wypełnienie poniższych danych.
Informacje te są niezbędne do zarejestrowania umowy w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Imię i nazwisko (wymagane)

PESEL (wymagane)

Data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (wymagane)

Seria i numer dowodu osobistego (wymagane)

Adres email (wymagane)

ADRES (z dowodu osobistego)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica i numer domu (wymagane)

Czy masz status ucznia lub studenta?

Za ucznia uznaje się osobę, która: od 1 września kontynuuje naukę w tej samej szkole LUB w tym roku szkolnym ukończyła szkołę, lecz nie kontynuuje nauki w innej szkole LUB ukończyła szkołę w tym roku szkolnym i od 1 września rozpoczyna naukę w innej szkole.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię posiadającą stosowne uprawnienia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego.
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student traci swój status z dniem ukończenia studiów (od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej lub po odbyciu ostatniego egzaminu albo ostatniej praktyki przewidzianych w planie studiów) lub skreślenia z listy studentów.

Czy pracujesz (legalnie), jesteś zarejestrowany w ZUS i twoja pensja wynosi minimum 1850 brutto
LUB czy prowdzisz działalność gospodarczą i opłacasz minimalne składki na ZUS?